תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

מערכת לבקשת הלוואה לעמיתים - תנאי שימוש

הגדרות

"החברה המנהלת" - החברה המנהלת 'רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ.

"המערכת" - מערכת אינטרנטית למתן הלוואות המשמשת כפלטפורמה טכנולוגית המסייעת לעמיתי הקרן המעוניינים לקבל הלוואה מכספי הקרן, לבחון מסלולי הלוואה שונים, לקבוע סכום הלוואה שהוא מעוניין לקבל, טווחי זמן לפירעון ואף להקים ולשלוח בקשה פורמלית לקבלת הלוואה מכספי הקרן.

"הקרן" - "קרן ההשתלמות, המנוהלת בידי החברה המנהלת".

 

 1. כל משתמש ו/או מבצע פעולה במערכת מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי מסמך זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בו. מסמך זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין החברה למשתמשים במערכת. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש במערכת.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" במסמך זה משמעותו ביצוע לפחות אחת מהפעולות הנדרשות לגיבוש בקשת הלוואה ו/או חתימה על "הסכם הלוואה", לרבות הזנת מספר ת.ז., שימוש במחשבון ההלוואה, הזדהות, אישור פרטים אישיים, בחירה בין מסלולי השקעה, העלאת קבצים, חתימה על ההסכם, כל פעולה שהחברה תדרוש כחלק מתהליך הכנה ו/או הגשה של בקשת הלוואה וכיוצ"ב.
 3. כל החישובים המבוצעים במערכת, לרבות תמחור ריביות, לוחות סילוקין, התאמות למועדי פירעון, ציון אשראי, סכומים מכסימליים למתן הלוואה ועוד הם כמקובל בשווקים הפיננסיים.
 4. לשם נוחות הקריאה מנוסחים הדברים בלשון זכר, אולם הם מתייחסים לכלל המגדרים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד ולהיפך.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה מעת לעת, ללא הודעה מראש.
 6. רק האמור במסמך זה יחייב את החברה. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור במסמך זה ובין האמור במקום כלשהו במערכת או במקום אחר (בסעיף זה "המקום האחר"), יגבר האמור במסמך זה, אף אם הוא מוקדם למקום האחר, אף אם מוזכר מסמך זה במקום האחר ואף אם המקום האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקום האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או המערכת ו/או אין במקום האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או המערכת.
 7. תכני המערכת ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים במסמך זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני המערכת ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
 8. תכני המערכת, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני המערכת בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

מטרתה של המערכת

 1. המערכת משמשת כפלטפורמה טכנולוגית המסייעת לעמית הקרן לבחון מסלולי הלוואה שונים, לקבוע סכום הלוואה שהוא מעוניין לקבל, טווחי זמן לפירעון ואף להקים ולשלוח בקשה פורמלית לקבלת הלוואה מכספי הקרן. הפלטפורמה הטכנולוגית מסייעת לחברה לנהל את בקשות ההלוואה באופן יעיל יותר, על מנת להעניק שירות טוב יותר לעמית.
 2. כל בקשת הלוואה הנה עסקה ישירה בין החברה לעמית, ואין לראות במערכת ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם בו משום המלצה ו/או חוות דעת בקשר להלוואה ו/או השירות ו/או הכדאיות בביצועה.

המשתמשים

 1. רשאי להשתמש במערכת כל מי שהוא עמית בקרן לאחר שעבר את תהליך ההזדהות.
 2. על אף האמור לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש במערכת, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש במערכת יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה בחברה, ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.

תהליך בקשת ההלוואה

 1. תהליך בקשת ההלוואה מתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית "לחץ לבקשת הלוואה" אשר מוביל לעמוד אימות פרטים אישיים. בשלב זה מתבצעת השוואה בין הפרטים האישיים שמסר העמית לבין אלו שמסרה החברה. בלחיצה על 'המשך' מאשר העמית כי הוא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות וכי הוא מסכים להם.
 2. לאחר הלחיצה על 'המשך' כאמור, עובר העמית למסך פרטים אישיים שבו הוא נדרש לוודא כי הפרטים שמסרה החברה נכונים. העמית יכול לשנות את הפרטים ולעדכנם. הפרטים המעודכנים יופיעו בהסכם ההלוואה אולם לא יעודכנו במחשבי החברה. לשם כך על העמית יהיה לפנות לחברה באופן נפרד. משהסתיים שלב אימות הפרטים האישיים, לוחץ העמית על 'שמור והמשך' ועובר למסך 'פרטי הלוואה'. במסך זה קובע העמית את תנאי ההלוואה כגון: סכום, תקופה לפירעון (בשנים), סוג הלוואה, מסלול ריבית, אפשרות לדחיית פירעון ראשון ועוד.
 3. הריבית המחושבת במערכת מותאמת בין היתר לפרמטרים שהציב העמית במסך 'פרטי הלוואה'. יחד עם זאת, העמית יכול לבחון את הכדאיות של המסלולים השונים, לרבות צפייה בלוחות הסילוקין השונים.
 4. משבחר העמית את המסלול המבוקש הכולל את כל הפרמטרים אשר הזין במסך זה, הוא לוחץ על 'בחר והמשך' בהתאם לבחירתו. לאחר אישור הבחירה, הוא עובר למסך 'הסכם הלוואה' ובו עליו למלא את הסכם ההלוואה.
 5. מסך 'הסכם הלוואה', לאחר החתימה עליו, מהווה 'אישור בקשת הלוואה'. במסך זה על העמית לאשר כי 'קראתי ואני מסכים', להוסיף את פרטי חשבון הבנק לחיוב ולזיכוי, להעלות קבצים כנדרש ולחתום על ההסכם. בסיום, ילחץ העמית על 'שלח בקשה' ותהליך הבקשה בא לסיומו. יובהר כי הסכם ההלוואה יהווה הסכם הלוואה תקף ומחייב בין העמית לחברה המנהלת רק לאחר אישור בקשת ההלוואה ע"י החברה המנהלת ועם הפקדת כספי ההלוואה בחשבון המזוכה.       
   
 6. על אף האמור לעיל, במקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמך תנאי שימוש זה לבין הסכם ההלוואה, יגבר האמור בהסכם ההלוואה.         
 7. בסיום תהליך בקשת ההלוואה במערכת ולאחר מכן, ישלחו למבקש הבקשה הודעות SMS למס' הטלפון הנייד שלו כפי שעדכן במסך פרטים אישיים במערכת לצורך עדכון סטטוס תהליך הבקשה.
 8. החברה תחזור אל העמית באמצעים ובמועדים שהחברה התחייבה אליהם עם אישור, אישור חלקי או ללא אישור של בקשת ההלוואה. מובהר כי לחברה שיקול דעת בלעדי אם לאשר את מתן ההלוואה ותנאיה.

ביטול בקשת הלוואה

 1. ביטול בקשת הלוואה ייעשה אל מול החברה.

הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי

 1. בהתאם להוראות חוק נתוני אשראי, התשע"ו - 2016 וההוראות הנגזרות ממנו, החברה המנהלת שומרת לעצמה את הזכות לפנות בבקשה ללשכת האשראי לקבלת חיווי אשראי, לשם קבלת החלטה אם להעניק לך הלוואה, קביעת תנאי ההלוואה וניהולה השוטף של ההלוואה. כדי לקבל את חיווי האשראי, לשכת האשראי מגישה לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני אשראי לגביך הכלולים במאגר נתוני אשראי שהוקם מכוח החוק.

סודיות ופרטיות

 1. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות ליצור אבטחה מוחלטת, כל המוסר פרטים במערכת עושה זאת על אחריותו בלבד.
 2. החברה תעשה מאמצים סבירים ומקובלים כדי לשמור על סודיות פרטי העמית.
 3. החברה תענה לכל בקשה למסירת מידע שתימסר ע"י רשות מוסמכת, ובלבד שהמידע יהיה מצוי בידה.

העדר אחריות

 1. למען הסר הספק, המערכת משמשת כפלטפורמה טכנולוגית בלבד ומתן הלוואה טעון הסכם התקשרות בין העמית לחברה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המערכת בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת המערכת וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.
 3. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, לעמית ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם המערכת, השימוש בו, ההלוואות והשימוש בהן, בשל הפסקת פעילות המערכת (באופן זמני או קבוע).
 4. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני במערכת, החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
 5. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת המערכת, בקשות הלוואה לא יושלמו. עמיתי הקרן נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה במערכת הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
 6. המשתמשים אחראים כלפי המערכת ומשתמשים אחרים בכל מעשה או מחדל בהתאם להוראות הדין.

שימוש בלתי מורשה במערכת וזכויות יוצרים

 1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה במערכת.
 2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת המערכת באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.
 3. אין לעשות שימוש בלוגו של החברה, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של המערכת ו/או החברה.
 4. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

דין החל ומקום השיפוט

 1. הדין החל על כל הקשור במערכת ו/או בשימוש בו הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב – יפו הסמכות הבלעדית לדון בתובענה.
 3. מובהר כי האמור לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה למערכת זה דין זר.
מצב השהייה

תוקף ההפעלה עומד לפוג
הפניה מחדש 0s שניות

יציאה
מעבד נתונים, נא להמתין

נא להמתין 0 שניות